Anydeals

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เพื่อใช้ร่วมกับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์เอนนี่ดีล

คำนิยามและคำกำจัดความ

  • เอนนี่ดีล หมายถึง เว็บไซต์เอนนี่ดีล ภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อเรียกว่า ANYDEALS หรือ ANYDEALS.CO
  • ส่วนของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นที่ได้รับการอ้างอิงเพื่อนำมาแสดงผลบนเว็บไซต์เอนนี่ดีล

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาภายในเว็บไซต์เอนนี่ดีล บทความ ข้อความ รูปภาพ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์เอนนี่ดีล ที่ไม่สามารถคัดลอกหรือนำไปใช้ต่อได้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ไม่ให้รวมถึง "ส่วนของเนื้อหา" ที่มีการอ้างอิงจากเว็บไซต์ต้นฉบับ

สิทธิ์การคุ้มครองด้านความปลอดภัย

ผู้จัดทำเว็บไซต์เอนนี่ดีล ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบให้คลอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานความปลอดภัยบนเว็บไซต์ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโดยตลอด ผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่อาจมีส่วนรับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลใดๆของผู้ใช้งาน อันเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มแฮคเกอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการได้รับผลกระทบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ และยินดีเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และคำอธิบาย

ผู้จัดทำสามารถปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ ราคา และรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ให้บริการและอธิบายไว้ในหน้าเว็บไซต์เอนนี่ดีล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรูปภาพที่แสดงผลอยู่บนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลหรือแสดงผลสีที่แตกต่างกันออกไป ตามขนาดหน้าจออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

ข้อจำกัดในการจัดส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์เอนนี่ดีล ให้ถือว่าการสั่งซื้อนั้นเป็นการยอมรับเพื่อให้ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนได้รับสินค้า และเว็บไซต์เอนนี่ดีลจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาจัดส่งให้ขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาเตรียมสินค้า ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้

บัญชีผู้ใช้งาน

เจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์เอนนี่ดีล มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

การสมัครบัญชีผู้ใช้งานและการสั่งซื้อสินค้านั้น เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานได้ยืนยันแล้วว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยืนยันว่าข้อมูลผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นความจริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง